Voor 15:00 uur besteld | vandaag verzonden

GRATIS BEZORGD VANAF €50 in NL

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden Keecie

Welkom bij de algemene voorwaarden van Keecie. Wat leuk dat je van plan bent om een product bij ons te kopen. Voordat je dat doet, willen wij je graag informeren over de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn ontworpen om duidelijkheid, transparantie en bescherming te bieden aan zowel jou als ons. Wij moedigen je aan om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen! Mocht je vragen hebben, kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar info@keecie. nl of te bellen naar 00 - 31 - (0)20 - 785 98 41.

 

Artikel 1.       Begrippenlijst

 1. Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hieronder opgenomen.
 2. Keecie-product(en): alle producten die Keecie verkoopt in de webshop. Dit zijn onder meer tassen, portemonnees en accessoires, alles in de breedste zin van het woord.
 3. Keecie: dat zijn wij! Keecie is een besloten vennootschap en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89740262. Wij zijn gevestigd aan de Cruquiusweg 96B (1019 AJ) te Amsterdam. In de algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’.
 4. Klant(en): een natuurlijke - of rechtspersoon met wie Keecie een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.  In de algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘jij’ of ‘je’.
  1. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst zoals deze is overeengekomen tussen Keecie en Opdrachtgever.
 6. Partijen: Opdrachtgever en Keecie samen.
 7. Schriftelijk: op papier of via e-mail.
 8. Webshop: www.keecie.nl.

 

Artikel 2.      De algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die door of namens Keecie worden gedaan of uitgevoerd.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dit tussen Keecie en de Klant schriftelijk is overeengekomen.
 3. Keecie heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden ingrijpend worden gewijzigd, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Omdat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn, betekent dit dat eventuele algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk niet van toepassing zijn.
 5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden tegenstrijdig is met een bepaling uit specifieke product- of dienstenvoorwaarden, hebben de bepalingen uit de specifieke product- of dienstenvoorwaarden voorrang, tenzij Keecie en de Klant schriftelijk iets anders overeenkomen.
 6. Het kan voorkomen dat een bepaling uit de algemene voorwaarden onduidelijk is. Indien dat het geval is, dan wordt deze bepaling zoveel mogelijk in het licht van de andere algemene voorwaarden uitgelegd.
 7. Een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden kunnen vernietigd worden of nietig worden verklaard. Dat tast de geldigheid van de overige algemene voorwaarden niet aan, deze blijven dus gewoon bestaan.

 

Artikel 3.      Het aanbod van Keecie

 1. Het aanbod van Keecie vind je op de webshop. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten.
 2. Het is mogelijk om via de webshop een gratis leerstaaltje te bestellen:
  1. Het leerstaaltje mag de Klant houden;
  2. De verzendkosten van het leerstaaltje worden door Keecie betaald;
  3. Er kunnen maximaal vijf leerstaaltjes door één Klant worden besteld.
 3. Samples, modellen, staaltjes, omschrijvingen en ander promotiemateriaal worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar gelden slechts ter indicatie.
 4. Keecie is niet gebonden aan een aanbod indien de Klant kan begrijpen dat het aanbod berust op een kennelijke misslag, dit is bijvoorbeeld een typefout, rekenfout, vergissing en/of verschrijving. 
 5. Keecie heeft het recht om de prijzen aan te passen zolang er nog geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
 6. Keecie kan aanbiedingen op de webshop plaatsen. Keecie heeft het recht om deze aanbiedingen te wijzigen of te eindigen.
 7. Alle aanbiedingen van Keecie zijn vrijblijvend.
 8. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden.

 

Artikel 4.      De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de Klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Keecie langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit doen wij door een bevestigingsmail te sturen van de bestelling.
 3. Door bij Keecie te bestellen ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop betaling door de Klant dient te volgen.
 4. Alle Keecie-producten blijven eigendom van Keecie totdat de volledige betaling door Keecie is ontvangen. Indien de Klant in gebreke blijft met het betalen van de koopprijs, kan Keecie de Keecie-producten terugvorderen.
 5. Zolang de ontvangst van de aanvaarding nog niet door Keecie is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 6. Keecie heeft het recht om bestellingen te annuleren zonder opgaaf van reden. Een eventuele reeds gedane betaling wordt teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling afkomstig is.

 

Artikel 5.      Prijzen, verzendkosten en betaling

 1. De prijzen in de webshop zijn euro’s, inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten, tenzij dit anders is aangegeven.
 2. Voor bestellingen tot € 50 (zegge: vijftig euro) in Nederland bedragen de verzendkosten € 3,50 (zegge: drie euro en vijftig eurocent). Bestellingen in Nederland boven € 50 (zegge: vijftig euro) worden gratis verzonden.
 3. Voor Klanten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.
 4. Het is bij Keecie mogelijk om via iDEAL, creditcard, Bancontact, SOFORT banking, PayPal, Giropay en Klarna te betalen.

 

Artikel 6.      Levering en aansprakelijkheid

 1. Keecie bezorgt het Keecie-product met veel liefde bij de Klant thuis. Hiervoor kunnen verschillende transportbedrijven worden ingeschakeld.
  1. De kleinere Keecie-producten worden verzonden met Cycloon Fietscourier of DHL;
  2. De grotere Keecie-producten worden verzonden met GLS;
  3. Artikelen buiten de Europese Unie worden verzonden met FedEx.
 2. Keecie streeft ernaar om alle bestellingen voor 15:00 uur dezelfde werkdag nog te verzenden. Het is afhankelijk van het land waartoe wordt verzonden en het transportbedrijf dat de bestelling aflevert wanneer de bestelling wordt afgeleverd.
 3. Het Keecie-product moet uiterlijk binnen dertig dagen na de bestelling bij de Klant zijn geleverd.
 4. Keecie is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de post of pakketbezorgers.
 5. De aangegeven levertijden zijn indicatief. Keecie is niet aansprakelijk indien de Klant schade lijdt als gevolg van het overschrijden van de levertermijnen. Tevens levert overschrijding ook geen grond op voor ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Keecie streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

 

Artikel 7.      De gratis reparatieservice

De Keecie-producten zijn van hoogwaardig materiaal, waardoor wij ervan uit gaan dat ze niet beschadigd raken of stuk gaan. Toch kan dit wel voorkomen. Hiervoor bieden wij een gratis reparatieservice aan.

 1. De Klant kan contact opnemen met Keecie en laten weten wat er mis is met het Keecie-product. Het is voor Keecie handig als de Klant een toelichting en foto’s meestuurt.
 2. Indien het Keecie-product binnen drie maanden vanaf de besteldatum kapot is gegaan, betaalt Keecie de verzendkosten.
 3. Indien het Keecie-product  na drie maanden vanaf de besteldatum kapot is gegaan, betaalt de Klant de verzendkosten.
 4. Keecie stuurt het Keecie-product vervolgens naar ons naaiatelier in Polen. Wij streven ernaar om dat binnen één maand te voltooien, maar kunnen hier geen garantie voor geven.
 5. Als het Keecie-product gerepareerd is, sturen wij het op onze kosten weer terug naar de Klant.

 

Artikel 8.      Herroepingsrecht

Keecie hoopt natuurlijk dat de Consument  en het bestelde Keecie-product een perfecte match zijn. Indien dat niet het geval is, kan de Consument onder de volgende voorwaarden gebruikmaken van het herroepingsrecht.

 1. De Consument kan een Overeenkomst die op afstand is gesloten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
 2. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, het Keecie-product heeft ontvangen.
 3. Als de levering van een bestelling bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste Keecie-product heeft ontvangen.
 4. Indien de Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening. De kosten voor terugzending verschillen per grootte van de bestelling.
 5. Het Keecie-product dient bij ontvangst door Consument direct te worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen of fouten. Consument dient deze binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan Keecie te melden.
 6. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Keecie-product en de verpakking.
 7. Indien Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, laat hij dit binnen de bedenktijd aan Keecie weten door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, dat gemaild dient te worden naar info@keecie.nl.
 8. Als Keecie de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 9. Het Keecie-product dient binnen de bedenktijd te worden geretourneerd in de originele verpakking, met een kopie van de betreffende factuur.
 10. Het Keecie-product kan worden teruggestuurd naar:

Keecie

Cruquiusweg 96B

1019 AJ Amsterdam

 1. Zodra Keecie het Keecie-product in goede orde retour heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag en de eventuele verzendkosten voor het in eerste instantie verzenden van het Keecie-product naar Consument teruggestort op de rekening die bij Keecie bekend is. Dit doet Keecie zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de retour.
 2. Keecie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
  1. Indien de Consument een Keecie-product terugstuurt, maar een of meerdere Keecie-producten uit dezelfde bestelling houdt, dan is Keecie niet verplicht de verzendkosten voor het bezorgen van het Keecie-product  aan de Consument terug te betalen.
  2. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Keecie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 3. Het herroepingsrecht van Consument vervalt wanneer:
  1. Consument het Keecie-product  heeft gebruikt; of
  2. Consument de gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; of
  3. Consument het Keecie-product  heeft beschadigd en/of de Consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen; of
  4. Het label is verwijderd van het Keecie-product.
 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen, zoals oorbellen.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Consument.

 

Artikel 9.      Ruilen

 1. Het is ook mogelijk om een Keecie-product om te ruilen voor een andere kleur of een ander artikel.
 2. Op het retourkaartje bij de bestelling kan de Klant aangeven welke kleur of welk Keecie-product hij liever ontvangt.
 3. De kosten voor het terugsturen betaalt de Klant zelf.
 4. Keecie stuurt kosteloos het nieuwe Keecie-product naar de Klant toe.

 

Artikel 10.    Intellectueel eigendomsrecht

 1. Op alles wat op de webshop van Keecie te vinden staat, rust het intellectueel eigendomsrecht bij Keecie.  
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan, het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het tekeningen- en modellenrecht.
 3. Dit betekent dat het onder andere niet toegestaan is om de teksten, informatie, logo’s, data, tasontwerpen, foto’s en grafische gegevens te kopiëren, te verspreiden, aan derden te verstrekken, te openbaren of te vermenigvuldigen. Dit geldt niet voor persoonlijk eigen gebruik.
 4. Ingeval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, maakt Keecie  aanspraak op een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.000 (zegge: tweeduizend euro). Bovendien is Keecie gerechtigd om aanvullende schadevergoeding te vorderen als zij meer schade lijdt door de inbreuk.

 

Artikel 11.     Overmacht

 1. Bij een overmachtsituatie is Keecie gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. Dit zal zij spoedig aan Opdrachtgever mededelen.
 2. Een overmachtsituatie is een situatie waarin het voor Keecie onmogelijk is om de Opdracht uit te voeren en deze oorzaak niet aan haar kan worden toegerekend.  Een overmachtsituatie is een situatie waarin het voor Keecie onmogelijk is om de Overeenkomst uit te voeren en deze oorzaak niet aan haar kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) verstaan: oorlog, ziekte, overlijden, stakingen, storm, explosies, protesten, natuurrampen, epidemieën, pandemieën en overheidsbesluiten.
 1. Keecie is bij een overmachtsituatie geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.
 1. Indien de Overeenkomst eindigt omdat sprake is van een overmachtsituatie, heeft Keecie recht op betaling van de gemaakte kosten en gedane investeringen.

 

Artikel 12.    Privacy

 1. Keecie vindt privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe wij deze veiligheid waarborgen, staat aangegeven in de privacyverklaring op de website.

 

Artikel 13.    Klachtenregeling

 1. Keecie doet haar uiterste best om de levering van het Keecie-product perfect bij de Consument af te leveren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen redelijke termijn nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Keecie.
 3. Bij klachten dient de Consument  zich te wenden tot Keecie (info@keecie.nl).
 4. Bij Keecie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst in behandeling genomen.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de Consument niet op.
 6. Mochten Keecie en de Klant er niet uit komen, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. Bovendien is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 14.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Omdat Keecie een Nederlands bedrijf is en is gevestigd in Nederland, is alleen Nederlands recht van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Keecie en Klant.
 2. De rechtbank Amsterdam is bevoegd om van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet (dwingend) anders voorschrijft.
 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 januari 2024.

 

 

Winkelmandje

×

Bestel nog voor €50.00 en betaal geen verzendkosten!

Product title

1 x €29.95

Subtotaal

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Afrekenen